Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1        

Definities

Opdrachtnemer

Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V., kantoorhoudende Charles Stulemeijerweg 15, 5026 RS Tilburg en ingeschreven in het Handelsregister aangehouden bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86902075. Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. is een besloten venootschap. Zij omvat de notaris en alle werknemers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

 

Medewerker

Een natuurlijk persoon werkzaam bij of verbonden aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V., al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.

 

Opdrachtgever

Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon welke middellijk of onmiddellijk vertegenwoordigd wordt door een natuurlijk persoon, dan wel een dezer partijen welke middels een volmacht door een medewerker van Hoekstra & Partners B.V. wordt vertegenwoordigd, dan wel een rechtspersoon die een natuurlijke persoon of rechtspersoon vertegenwoordigt, die aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. op welke wijze dan ook, stilzwijgend, danwel uitdrukkelijk, kenbaar maakt dat een opdracht uitgevoerd moet worden door de notaris en/of medewerker(s) van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V.

 

Opdracht

De overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 BW, waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Daarvan worden uitdrukkelijk opdrachten in de zin van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW uitgesloten.

 

Artikel 2        

Toepassingsbereik

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. aanvaarde opdrachten, danwel vervolgopdrachten danwel alle overige werkzaamheden, mits de algemene voorwaarden niet gewijzigd zijn. Indien Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. en opdrachtgever tezamen bijzondere voorwaarden overeenkomen, dan zullen deze bijzondere voorwaarden gelden als aanvulling op deze voorwaarden. Indien bepalingen van de bijzondere voorwaarden strijdig zijn met bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voor gaan.

 

Artikel 3        

Totstandkoming opdracht

1.    Een opdracht komt tot stand door aanvaarding van deze opdracht door Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. Aanvaarding kan ook geschieden als dit blijkt uit gedragingen van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. en/of opdrachtgever.

2.    Voor zover er geen uitdrukkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen impliceert het niet binnen een redelijke termijn weersproken in ontvangst nemen van een namens Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. opgemaakte concept-akte, advies en/of ander geschrift het verlenen van een opdracht aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V.. Deze redelijke termijn is in beginsel een week, maar in voorkomende gevallen kan deze periode worden ingekort. Een schriftelijke opdrachtbevestiging kan ook uit een emailbericht blijken.

3.    Alle opdrachten gelden als uitsluitend aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. verleend.

4.    Alle opdrachtgevers worden duidelijk en tijdig ingelicht over de financiële gevolgen van de inschakeling van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. Het ter hand stellen van deze Algemene Voorwaarden geldt als duidelijk en tijdig ingelicht.

 

Artikel 4        

Uitvoering van opdracht

1.    Van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. mag verwacht worden dat de opdracht met zorg en inachtneming van de wettelijke regels wordt uitgevoerd.

2.    Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. behoudt zich het recht voor bij uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van opdrachtgever andere partijen in te schakelen. Dit gebeurt altijd met de nodige zorgvuldigheid en, indien mogelijk, in overleg met de opdrachtgever.

3.    Bij het uitvoeren van de opdracht krijgt Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. te maken met persoonsgegevens. Dan geldt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) voor de opdracht. Voor de opdracht verwerkt Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. de persoonsgegevens in de hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website https://tilburg.hoekstraenpartners.nl/privacy-verklaring/.

 

Artikel 5        

Gegevens opdrachtgever

1.    Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. te stellen. Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

2.    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem te verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niets anders voortvloeit.

3.    Opdrachtgever vrijwaart Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. voor de schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

4.    Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. is gerechtigd werkzaamheden als gevolg van het niet tijdig of juist aanleveren van benodigde bescheiden als extra werkzaamheden in rekening te brengen zoals bedoeld in geval van onvoorziene omstandigheden zoals hierna onder ‘Honorarium’ sub 2. staat vermeld.

 

Artikel 6        

Honorarium

Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij er met betrekking tot standaard producten een vast tarief gehanteerd wordt of er anders wordt overeengekomen met de opdrachtgever, op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door Hoekstra & Partners gehanteerde uurtarief voor de medewerker die aan de opdracht heeft gewerkt. Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. heeft binnen haar geautomatiseerd systeem een zogenaamde tijdschrijfmodule. Deze tijdschrijfmodule dient als dwingend bewijs voor de aan de opdracht bestede tijd.

1.    In het geval van onvoorziene omstandigheden die extra werkzaamheden veroorzaken, heeft Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. het recht om in overleg het tarief te wijzigen of het recht om de kosten die deze extra werkzaamheden met zich mee hebben gebracht aan opdrachtgever door te berekenen.

2.    Met uitzondering van de kosten die behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden waarvoor de prijs in onderling overleg tot stand is gekomen, vallen overige kosten die Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. moet maken voor het aanvragen van gegevens welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de tot de opdracht behorende werkzaamheden, niet onder het afgesproken tarief en zullen aanvullend in rekening worden gebracht.

3.    Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. is tevens gerechtigd vertragingen in rekening te brengen bij het honorarium.

4.    Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. is bevoegd een voorschot op het honorarium en/of verschotten hierop in rekening te brengen, welke verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na verzending van de nota voldaan moet zijn.

5.    Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. is gerechtigd aan opdrachtgever en aan iedere andere bij de opdracht betrokken partij die gelden tegoed heeft welke op de derdengeldenrekening of kwaliteitsrekening van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. staan rente door te berekenen die aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. door de betreffende bank waar de derdengeldenrekening wordt aangehouden in rekening wordt gebracht. Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. zal deze (negatieve) rente zoveel mogelijk één op één doorberekenen, maar Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. is gerechtigd omwille van een verlaging van administratieve lasten hier een staffel toe te passen. Deze staffel zal periodiek kunnen worden herzien en is van kracht nadat deze ter kennis is gebracht hetzij rechtstreeks aan opdrachtgever, hetzij onrechtstreeks via publicatie op de website van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V.

6.    De gedeclareerde kosten en eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van passeren voor het tijdstip van passeren daarvan, ontvangen te zijn door Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V.

7.    Bij opdrachten die langer dan een kwartaal lopen, is Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. gerechtigd om tussentijds te declareren.

8.    Indien een cliënt niet aan de betalingsverplichtingen voldoet jegens Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V., kan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. incassomaatregelen treffen. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. is eveneens gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen vanaf het tijdstip dat de oorspronkelijke betaling had moeten plaatsvinden tot en met de dag dat betaling daadwerkelijk plaatsvindt over het openstaande bedrag.

9.    Ook voor werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. bevoegd haar werkzaamheden in rekening te brengen bij cliënt.

 

Artikel 7        

Beroepsregelgeving

1.    Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

2.    Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. treft passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving op gebied van het beschermen van persoonsgegevens.

3.    Opdrachtgever is ermee bekend dat Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving verplicht wordt tot het openbaren van vertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V.:

       a.    in de wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de

              uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

       b.    in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;

4.    verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) opdrachtgever dan wel diens cliënt. Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

5.    Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 8        

Intellectueel eigendom

1.    Het uitvoeren van de opdracht door Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten de ontstaan zijn tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V.

2.    Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: schriftelijke en/of mondelinge adviezen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.

3.    Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de werkzaamheden door Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V.. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 9        

Voortijdige beëindiging opdracht

Zowel Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. als opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst voortijdig te beëindigen met onmiddellijke ingang. Opdrachtgever is ingevolge een vroegtijdige beëindiging wel verplicht de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten te vergoeden aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V.

 

Artikel 10      

Aansprakelijkheid opdrachtgever

1.    Indien opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. verschuldigd zijn. Indien opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze persoon naast de rechtspersoon als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijkheid voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. verschuldigd zijn. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of deze declaratie ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de natuurlijk persoon als opdrachtgever.

2.    Bij een levering van een registergoed, hierna koopovereenkomst, zijn de kosten in beginsel voor rekening van de koper. Het in de vorige volzin bepaalde blijft onverminderd van kracht indien de koopovereenkomst, om welke reden dan ook, wordt ontbonden, onverminderd het recht van de koper om deze kosten als schade op de verkoper te verhalen in geval van een tekortschieten van de verkoper. Daarnaast zijn bij ontbinding van de koopovereenkomst voor rekening van verkoper, alle kosten en rechten verband houdende met:

       -      het doorhalen van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan ter uitvoering van de verplichting van de verkoper;

       -      het uitzoeken en vaststellen van de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper, voor zover deze niet direct uit de aankomsttitel blijkt;

       -      het uitzoeken en vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid namens de verkoper.

3.    Indien Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. door feiten en/of omstandigheden aan mocht nemen dat een natuurlijk persoon bevoegd was om een rechtspersoon te vertegenwoordigen, stelt zij de rechtspersoon danwel de natuurlijke persoon die zich voordeed als bevoegde vertegenwoordiger aansprakelijk voor de door haar gemaakte kosten/gelden.

4.    In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

 

Artikel 11      

Aansprakelijkheid Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V.

1.    Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien, om welke reden ook, aan opdrachtgever geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat de gezamenlijke aansprakelijkheid van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. en van de partners, de maten van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V., de bestuurders van die maten en alle personen die bij of voor Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid wordt beperkt tot een totaalbedrag van tien duizend euro (€ 10.000,00) dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan tien duizend euro (€ 10.000,00) exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van één honderd duizend euro (€ 100.000,00) exclusief btw.

2.    Het in dit artikel bepaalde heeft tevens werking voor het geval Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. aansprakelijk is voor fouten veroorzaakt door via Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. ingeschakelde derden, of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

3.    De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel geldt ook indien Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

4.    De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

       Waaronder (maar niet beperkt tot) schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door software/hardware gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

5.    Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen de vennoten van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V., de medewerker(s), de bestuurder(s) en alle personen die bij of voor Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. werkzaam zijn of waren, hetzij als vennoot, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

6.    De aansprakelijkheid van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. of haar rechtsopvolgers voor schade die een opdrachtgever bij het afgeven van een volmacht lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. of haar rechtsopvolgers bij het gebruik van of anderszins in verband met een volmacht, is beperkt tot het bedrag waarop de door Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. of haar rechtsopvolgers afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. of haar rechtsopvolgers in verband met die verzekering draagt.

7.    Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. voor die schade en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende opdracht.

8.    Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. is niet aansprakelijk indien een bank waar Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. een kwaliteitsrekening aanhoudt haar verplichtingen jegens Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. en/of de opdrachtgever(s) van Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. niet nakomt.

9.    Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

 

Artikel 12      

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. en haar opdrachtgever(s) is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 13      

Geschillen

Klachten over de door Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. uitgevoerde opdracht of de declaratie dienen in eerste instantie aan Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Hoekstra & Partners Notarissen Tilburg B.V. is gehouden binnen een redelijke termijn te reageren. Indien het geschil binnen vier weken niet (redelijk) is opgelost, staat het opdrachtgever vrij:

-      om bemiddeling te vragen aan de KNB (https://www.notaris.nl/de-notaris/klachten-over-de-notaris);

-      het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat/);

-      de klacht in te dienen bij de Kamer voor het Notariaat. Van deze mogelijkheid kan in ieder geval gebruik gemaakt worden als er een vermoeden is van foutieve ambts- of bedrijfsuitvoering.

Indien het geschil voorgelegd dient te worden aan de burgerlijke rechter dan is de bevoegde rechtbank de Rechtbank Noord-Nederland tenzij dit bij wet of internationaal recht anders is geregeld.

 

Artikel 14      

Reparatieclausule nietigheden

1.    Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht geheel of ten dele nietig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht.

2.    Als op enige bepaling in de opdracht of op een gedeelte van de opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling casu quo het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.